VIRU HAIGLA KOOLITUSKESKUS

VÕTA ÜHENDUST JA KÜSI TÄPSEMALT

Viru Haigla Koolituskeskus korraldab erialaseid täiendkoolitusi tervishoiutöötajatele.

Koolituste kohta vaata täpsemat infot koolituste ajakavast.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Hooldus- ja tervishoiutöötajate digipädevuste arendamine

Arvuti kasutamise baaskoolitus hooldus- ja tervishoiutöötajatele

 

Sihtgrupp: tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajad, kelle arvuti kasutamise oskused on madalad ning kes kasutavad arvutit kas harva, äärmise vajaduse korral või üldse mitte.

Õppemaht: õpe koosneb 40 auditoorsest tunnist, mis on jagatud kolmele nädalale. Auditoorsete tundide vahepeal tuleb koolitusel osalejatel teostada iseseisev töö õpitu kinnistamiseks.

Õppekeskkond ja õppevahendid: õpe viikse läbi kuni 15-kohalises õppeklassis, mis on varustatud praktiliseks tööks vajalike arvutite ja ID kaardi lugejatega.

Projekti eesmärk ja tulemused: projekti eesmärgiks on hooldustöötajate ja meditsiiniõdede digipädevuste suurendamine. Projekti raames viiakse läbi koolitused kahe erineva koolitusprogrammi alusel. Kokku moodustatakse 16 koolitusgruppi hooldus- ja meditsiinitöötajatele, igast koolitusest võtab osa minimaalselt 12 isikut.

Koolitused on tulemas järgmistes maakondades:

 1. Harjumaa
 2. Ida-Virumaa
 3. Järvamaa
 4. Jõgevamaa
 5. Lääne-Virumaa
 6. Pärnumaa
 7. Põlvamaa
 8. Raplamaa
 9. Tartumaa

 

Järgmised koolitusgrupid:

VII grupi (Elva) koolituse toimumise ajad:
20.09, 27.09, 04.10, 18.10 ja 31.10.2018

VIII grupi (Siimusti) koolituse toimumise ajad:
24.09, 25.09, 01.10, 02.10 ja 09.10.2018

IX grupi (Koeru) koolituse toimumise ajad:
12.10, 19.10, 26.10, 02.11 ja 09.11.2018

X grupi (Koeru) koolituse toimumise ajad:
05.11, 12.11, 19.11, 26.11 ja 03.12.2018

XI grupi (Tartu) koolituse toimumise ajad:
07.11, 08.11, 20.11, 21.11 ja 29.11.2018

 

Koolitus on osalejatele TASUTA

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme “Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks (1.6.2)” kaudu. Toetuse summa 55 832,24 eurot.

Arvuti kasutamise koolitus hooldus- ja tervishoiutöötajatele, edasijõudnud

 

Sihtgrupp: tervishoiu – ja hoolekandeasutuste töötajad,

Eeldus: hooldus- ja meditsiinitöötajate arvuti kasutamise baaskoolituse läbimine.

Õppemaht: õpe koosneb 16 auditoorsest tunnist, mis on jagatud kahele nädalale.

Õppekeskkond ja õppevahendid: õpe viikse läbi kuni 12-kohalises õppeklassis, mis on varustatud praktiliseks tööks vajalike arvutite ja ID kaardi lugejatega.

 

Koolitused on tulemas järgmistes maakondades:

 1. Harjumaa
 2. Ida-Virumaa
 3. Järvamaa
 4. Jõgevamaa
 5. Lääne-Virumaa
 6. Pärnumaa
 7. Põlvamaa
 8. Raplamaa
 9. Tartumaa

 

Täpsem info koolituste toimumise aja ja koha osas lisandub kodulehele jooksvalt.

Tegevusjuhendajate koolitus – alates september 2018

Koolitust viime läbi nii eesti kui ka vene keeles.

Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 86 nimetatud tegevusjuhendaja 260-tunnise koolituse kava ja sama seaduse § 86 lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud täienduskoolituste kavad on dokumendid, mis määravad kindlaks koolituste täpsustatud mahud ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimused.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevusjuhendaja koolitus (edaspidi koolitus) koosneb neljast moodulist, praktilisest väljaõppest ja lõputööst.

Auditoorset tööd on 176 tundi, praktilist väljaõpet ja iseseisvat tööd 84 tundi, sealhulgas 16 tundi lõputööd.
Koolituse moodulite maht on:
1) moodul I „Üldalused – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused” – 34 tundi;
2) moodul II „Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad” – 84 tundi;
3) moodul III „Põhioskused – klienditöö alused” – 78 tundi;
4) moodul IV „Spetsiifilised oskused klienditöös” – 48 tundi.

 

Koolituse maksumus on 1920€

Lae alla tegevusjuhendajate koolituse õppekava siit

 

Info ja registreerimine: koolitus@viruhaigla.ee

Õppekorralduse alused

Tapa Haigla AS koolituskeskus – õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1 Tapa Haigla AS (10293405) (edaspidi pidaja) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Tapa Haigla Koolituskeskus (edaspidi kool) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2 Tapa Haigla Koolituskeskus pakub täiskasvanutele erialast täiendkoolitust
1.3 Õppetöö toimub terviseameti nõuetega kooskõlas olevates ruumides
1.4 Õppetöö toimub koolitustena septembrist juunini. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.6 Õppetöö toimub eesti, inglise, vene või soome keeles.
1.7 Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt
1.7.1 täienduskoolitusasutuse nimetus
1.7.2 õppekava nimetus
1.7.3 õppekavarühm
1.7.4 õppe kogumaht
1.7.5 õppekava koostamise alus
1.7.6 sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
1.7.8 õppe eesmärk
1.7.9 õpiväljundid
1.7.10 õppesisu
1.7.11 õppemeetodid
1.7.12 iseseisev töö
1.7.13 nõuded õpingute lõpetamiseks, sealhulgas hindamismeetodid ja –kriteeriumid
1.7.14 kursuse läbimisel väljaantav dokument
1.7.15 koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
1.7.16 õppekava kinnitamise aeg
1.8 Õppekava ja selle muutused kinnitab pidaja, Tapa Haigla AS

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1 Tapa Haigla Koolituskeskus kogub koolitusel osalejate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1 Koolitusele registreerumine
3.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.tapahaigla.ee), e-posti teel (koolitus@tapahaigla.ee) või telefoni teel (3258806). Interneti teel registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
3.1.2 Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (koolitus@tapahaigla.ee) või telefoni teel (3258806).
3.2 Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel
3.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri
3.2.3 Tapa Haigla Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Tapa Haigla Koolituskeskuse poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu, selle olemasolu korral või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2 Õppetööst osavõtu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1 Tapa Haigla Koolituskeskuse poolt korraldatava koolituse lõpetamise tingimused
on sätestatud koolituse õppekavas.
5.2 Koolituse lõpetajale väljastatakse tunnistus siis, kui lõpetaja on saavutanud
õppekavas seatud ja hindamisele kuuluvad õpiväljundid
5.3 Koolitusel osalejale väljastatakse tõend siis, kui lõpetaja ei saavutanud õppekavas
seatud õpiväljundeid või õpiväljundeid ei hinnatud
5.4 Õppija arvatakse koolituselt välja sooviavalduse alusel, talle esitatud arve/arvete tasumata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel
5.5 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku või soovi korral annavad tagasiside elektrooniliselt

6. Koolituse eest tasumise kord

6.1 Koolituse tasu määrab Tapa Haigla Koolituskeskus vähemalt 14 päeva enne
koolituse algust
6.2 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve tuleb tähtaegselt tasuda.
6.3 Arve maksetähtaja ületamisel 45 kalendripäeva ja/või hoolimata meeldetuletustest, antakse arve inkassofirmale edasiseks menetlemiseks. Kõik menetluskulud jäävad arve subjekti kanda.
6.4 Koolituse eest võib tasuda osamaksetena, see tuleb koolitusel osalejaga eraldi kokku leppida.
6.5 Vastavalt tulumaksuseaduse §26-le, on koolituse eest tasujal õigus näidata makstud koolitustasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna. Tapa Haigla AS edastab koolitatavate andmed ise Maksu- ja Tolliametile.

7. Koolitusest loobumine

7.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli e-kirja teel
7.2 Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3 Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
7.4 Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
7.5 Juhul kui õpilane on tasunud 10% ettemaksu arve ning loobub hiljem koolitusest koolist mitteoleneval põhjusel, siis ettemaksu ei tagastata.
7.6 Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele

8. Koolituse katkestamine

8.1 Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

9. Õppija õigused ja kohustused
9.1 Õppijal on õigus:
9.1.1 saada õppekavas ettenähtud mahus koolitust
9.1.2 saada teavet Tapa Haigla Koolituskeskuse õppekorralduse ja õppekava kohta
9.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist Tapa Haigla Koolituskeskuse süül ärajäänud
koolituse eest
9.1.4 lahkuda omal soovil enne koolituskursuse lõppu, kusjuures sel juhul
õppetasu tagastamisele ei kuulu
9.1.5 saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.
9.2 Õppija on kohustatud:
9.2.1 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele
9.2.2 hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara
9.2.3 käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele

10. Lektorite kvalifikatasiooninõuded

10.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. Vaidluste lahendamise kord

11.1 Tapa Haigla Koolituskeskuse ja õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 Tapa Haigla AS poolt asutatud eraldiseisev käitus, Tapa Haigla Koolituskeskus, lähtub täiskasvanutele kvaliteetse täiendkoolitusteenuse pakkumisel, täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning juhendmaterjalidest.

1.2 Tapa Haigla Koolituskeskus pakub täiskasvanutele erialast täiendkoolitust järgnevates valdkondades: tervis; meditsiin; meditsiiniline teenindamine; õendus; hambaravi ja –hooldus; meditsiiniline diagnostika ja ravi meetodid; teraapia ja taastusravi ning farmaatsia.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.2 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest,
täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse
standardist.

2.3 Tapa Haigla Koolituskeskuse poolt pakutavate koolituste õppekavas sätestatakse
vähemalt järgnevad andmed:
1) täienduskoolitusasutuse nimetus
2) õppekava nimetus
3) õppekavarühm ISCED 97 klassifikaatori järgi
4) õppe kogumaht
5) õppekava koostamise alus
6) sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
7) õppe eesmärk
8) õpiväljundid
9) õppesisu
10) õppemeetodid
11) iseseisev töö
12) õppematerjalide loend
13) nõuded õpingute lõpetamiseks, sealhulgas hindamismeetodid ja
-kriteeriumid
14) kursuse läbimisel väljaantav dokument
15) koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse
kirjeldus
16) õppekava kinnitamise aeg

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

3.2 Peale tagasiside saamist koolitusel osalenetutelt, analüüsib saadud infot ja teeb koolitajatele parendusettepanekud Tapa Haigla AS juhtkond, Tapa Haigla Koolituskeskuse pidaja.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Tapa Haigla Koolituskeskuse poolt korraldatavad koolitused toimuvad ruumides,
mis on kooskõlas tervisekaitse nõuetega.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Peale koolituse toimumist, palub Tapa Haigla Koolituskeskus täita osalejatel
tagasisidevormid. Tagasisidet võib anda nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt.
5.2 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja
isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.